El Consorci AOC disposa d'una instància comuna de proves a totes les persones administradores. Allà, trobareu un espai comú on podeu veure els treballs fets amb anterioritat per altres ens. 

Podeu veure exemples a https://pilotatge.bustiaetica.pre.seu-e.cat/ i a https://pilotatge.bustiaetica.seu-e.cat/

Si ja has fet la sol·licitud d'alta del servei, no cal fer res més. Facilitarem accés de rol administradora a la persona responsable de l'administració del sistema que consti com a contacte tècnic a la sol·licitud.

Si no tens previst fer-la però vols fer proves, pots testar la plataforma ahttps://try.globaleaks.org/#/.